Huisregels

 • Deze huisregels zijn opgesteld voor een prettige gang van zaken en om misverstanden te voorkomen.
 • Afspraken dienen uiterlijk 12 uur van te voren afgezegd of gewijzigd te worden. Bij een te late afzegging of bij het niet verschijnen van de afspraak, ben ik genoodzaakt de factuur te versturen in verband met de gereserveerde tijd. Deze factuur kan niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar.
 • Persoonlijke hygiëne wordt op prijs gesteld.
 • Stilpunt is niet aansprakelijk bij vermissing of diefstal van je eigendommen. Je kunt desgewenst eigendommen (jas/tas) meenemen naar de behandelkamer.
 • Mobiel (geluid) graag uit tijdens de behandeling.
 • In de wachtruimte en de praktijkruimte mag niet worden gerookt.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk. Tenzij het gaat om een hulphond.
 • De behandelruimte waarborgt je privacy.
 • Indien je mij wil attenderen op een voor jou en wellicht voor ons belangrijk aandachtspunt, dan nodig ik je uit om dit kenbaar te maken.
 • Stilpunt is tot 1 januari 2023 aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging VBAG. Meer informatie lees je op de website van de VBAG.

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandeld therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekening over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens. Daarnaast zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie afgerond is of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanomiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële afhandeling, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je daar eerst over informeren en expliciet toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. De bewaartermijn van 20 jaar gaat bij kinderen in vanaf hun 18elevensjaar.

 

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die voor de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de factuur kan declareren bij jouw zorgverzekeraar (let op: dit kan tot 1 januari 2023):

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • Eventueel je zorgverzekeringnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling: bijv. cranio sacraal therapie
 • De kosten van de behandeling